Tlačiť

ZRIAĎOVACIA LISTINA

VLASTIVEDNÉHO MÚZEA V NOVÝCH ZÁMKOCH

s účinnosťou od 21. 10. 2003
Názov organizácie: VLASTIVEDNÉ MÚZEUM V NOVÝCH ZÁMKOCH
Sídlo organizácie: Pribinova ul. č. 6, 940 01 Nové Zámky
Identifikačné číslo 36102831
Forma hospodárenia: príspevková organizácia
Zriadené na dobu: neurčitú
Štatutárny orgán: riaditeľ organizácie

 1. Vlastivedné múzeum v Nových Zámkoch je príspevková organizácia Nitrianskeho samosprávneho kraja, so samostatnou právnou subjektivitou, ktorá hospodári samostatne a vo svojom mene nadobúda práva a povinnosti a zaväzuje sa. Jeho rozpočet je napojený na rozpočet Nitrianskeho samosprávneho kraja.
 2. Vlastivedné múzeum v Nových Zámkoch spravuje hnuteľný i nehnuteľný majetok Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorý mu bol zverený na plnenie vymedzeného poslania a predmetu činnosti. Vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý organizácia spravuje, obsahuje účtovná uzávierka k 31. 8. 2003. Tento majetok vedie vo svojej účtovnej a operatívnej evidencii.
 3. Štatutárnym orgánom Vlastivedného múzea v Nových Zámkoch je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja. Riaditeľa vymenúva na základe výberového konania.
 4. Štatutárny orgán vydá v súlade so zriaďovacou listinou organizačný a pracovný poriadok Vlastivedného múzea v Nových Zámkoch.
 5. Základným poslaním Vlastivedného múzea v Nových Zámkoch je na základe prieskumu a vedeckého výskumu cieľavedome zhromažďovať, vedeckými metódami zhodnocovať, odborne spravovať a ochraňovať, vedecky a kultúrno-výchovne využívať hmotné i nehmotné doklady a dokumenty o vývoji a súčasnom stave spoločnosti v územnom obvode Nové Zámky.
 6. V rámci svojho základného poslania na území svojej pôsobnosti plní Vlastivedné múzeum v Nových Zámkoch ako predmet činnosti najmä tieto úlohy:
 • Na základe vedeckých a múzejných výskumov buduje zbierkový fond hmotných dokumentov o spoločnosti, na území okresu Nové Zámky, ktoré tvoria súčasť kultúrneho dedičstva.
 • Vykonáva archeologický výskum v zmysle zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu
 • V rámci užšej špecializácie Vlastivedné múzeum v Nových Zámkoch dokumentuje vývoj spoločnosti na území okresu Nové Zámky, so zameraním na obdobie tureckých výbojov, osobnosť Antona Bernoláka a interetnické (slovensko-maďarské, resp. slovensko-maďarsko-nemecké) vzťahy v poňatí archeologickom, historickom, literárno-historickom a etnografickom.
 • Nadobúda zbierkové predmety v súlade so svojim odborným zameraním a špecializáciou.
 • Eviduje a dokumentuje zbierkový fond a spolupracuje pri budovaní centrálnej evidencie múzejných zbierok v Slovenskej republike.
 • Ochraňuje, odborne spracováva, reštauruje, spravuje a sprístupňuje zbierkový fond, ktorý je majetkom vyššieho územného celku spolu so sprievodnou dokumentáciou.
 • Buduje odbornú knižnicu, dokumentáciu a archív, ktoré tvoria primárnu bázu pre odborné determinovanie a prezentáciu zbierkových predmetov, zbierok a múzejných fondov.
 • Vydáva pre potreby múzea a na propagáciu múzejnej činnosti periodické a neperiodické publikácie a prostredníctvom edičnej, propagačnej a popularizačnej činnosti zverejňuje výsledky svojej práce.
 • Uskutočňuje komisionársky predaj artefaktov, katalógov a tlačovín vyplývajúcich zo základných činností múzea.
 • Rieši vlastné výskumné úlohy a podieľa sa na vedeckovýskumnej práci iných inštitúcií.
 • Zbierkové fondy prezentuje expozičnou a výstavníckou činnosťou vo vlastných a cudzích priestoroch. Vystavuje exponáty a prijíma výstavy iných právnických a fyzických osôb.
 • Vykonáva mimovýstavnícku kultúrno-výchovnú činnosť umeleckého a kultúrno-spoločenského charakteru a podieľa sa na takejto činnosti iných subjektov v regióne i mimo neho.
 • Poskytuje informačné, poradenské a ďalšie odborné služby v súlade so svojim poslaním a zameraním.
 • Nadväzuje priame vzťahy s inými právnickými a fyzickými osobami doma i v zahraničí.
 • Poskytuje lektorské služby v expozíciách a výstavných priestoroch.

7. Vlastivedné múzeum v Nových Zámkoch môže ďalej v rámci svojho základného poslania vykonávať:

 • predaj vstupeniek návštevníkom múzea za prehliadku expozícií, výstav a kultúrno- výchovných podujatí,
 • zabezpečovanie reklamy na pozvánkach, katalógoch a plagátoch iným právnickým subjektom,
 • vyberanie poplatkov za odborné služby sprievodcov, prednášajúcich, za účasť na odborno-vzdelávacích seminároch,
 • vyberanie poplatkov za fotografovanie a natáčanie videozáznamov v expozíciách múzea,
 • vyberanie poplatkov za výpožičku kníh, zbierkových predmetov a s tým súvisiace činnosti,
 • dlhodobé prenajímanie hmotného investičného majetku po odsúhlasení zmlúv o nájme zriaďovateľom,
 • krátkodobé prenajímanie hmotného investičného majetku, prenájom drobného hmotného majetku a majetku v OTE,
 • získavanie finančných prostriedkov z grantov, sponzorských darov , darov fyzických a právnických osôb, ktoré sa použijú na financovanie múzejných aktivít a zveľaďovanie múzea,
 • predaj prebytočného a neupotrebiteľného materiálu a majetku,
 • odovzdávanie vyradeného materiálu, papiera a pod. do zberných surovín,
 • prijímanie úhrad škôd spôsobených zamestnancami organizácie,
 • prijímanie náhrad za omeškané úhrady faktúr a príjmov z úrokov pri vyhraných súdnych sporoch z bankových úrokov.

8. Vlastivedné múzeum v Nových Zámkoch môže vykonávať podnikateľskú činnosť len po predchádzajúcom písomnom súhlase zriaďovateľa za predpokladu, že v oblasti základnej činnosti plní základné úlohy a prostriedky získané podnikateľskou činnosťou využíva na skvalitnenie služieb poskytovaných v oblasti hlavnej činnosti, za podmienok ustanovených príslušnými právnymi predpismi.

9. Plní ďalšie úlohy, ktorými ho poverí zriaďovateľ.

10. Ostatné činnosti a právne vzťahy zriaďovacou listinou priamo neupravené sa riadia všeobecne platnými právnymi predpismi.

11. Dňom účinnosti tejto zriaďovacej listiny stráca platnosť Zriaďovacia listina Nitrianskeho samosprávneho kraja z 13. 5.2003.

DODATOK č. 1

k zriaďovacej listine č. 164/2003 Vlastivedného múzea v Nových Zámkoch
zo dňa 21. 10.2003
Nitriansky samosprávny kraj ako zriaďovateľ Vlastivedného múzea v Nových Zámkoch v súlade s ustanovením § 4 písm. f) a § 11 ods. 2, písm. h) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z., o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, podľa § 21 až 28 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 6 ods. 2 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov, zákona NR SR č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty v znení neskorších predpisov

vydáva

dodatok č. 1 k zriaďovacej listine Vlastivedného múzea v Nových Zámkoch č. 164/2003 zo dňa 21. 10. 2003
Dodatkom č. 1 sa zriaďovacia listina Vlastivedného múzea v Nových Zámkoch č. 164/2003 zo dňa 21. 10. 2003 mení nasledovne:

 1. S účinnosťou od 1. 1. 2005 sa mení forma hospodárenia z príspevkovej organizácie na rozpočtovú organizáciu.
 2. V bode 1 sa znenie „príspevková" nahrádza znením „rozpočtová".
 3. V bode 2 sa vypúšťa znenie „vymedzeného poslania a".
 4. V bode 5 sa znenie „Základným poslaním" nahrádza znením „Predmetom činnosti".
 5. V bode 6 a 7 sa znenie „základného poslania" nahrádza znením „ predmetu činnosti".
 6. Vypúšťa sa znenie bodu 8.
 7. Body 9 až 11 sa označujú ako body 8 až 10.

Ostatné body zriaďovacej listiny Vlastivedného múzea v Nových Zámkoch č. 164/2003 zo dňa 21. 10. 2003 zostávajú nezmenené.

Tento dodatok č. 1 je súčasťou zriaďovacej listiny Vlastivedného múzea v Nových Zámkoch č. 164/2003 zo dňa 21. 10. 2003.

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa 1.1. 2005.

Doc. Ing. Milan Belica, PhD., predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja
Tento dodatok č. 1 k zriaďovacej listine Vlastivedného múzea v Nových Zámkoch, Pribinova ul. č. 6, č. 164/2003 zo dňa 21. 10. 2003 bol prerokovaný na zasadnutí Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja dňa 21. 12. 2004 a schválený uznesením č. 475/2004.
V Nitre dňa 27. 12. 2004

DODATOK č. 2

k zriaďovacej listine č. 164/2003 Vlastivedného múzea v Nových Zámkoch
zo dňa 21. 10.2003
Nitriansky samosprávny kraj ako zriaďovateľ Vlastivedného múzea v Nových Zámkoch v súlade s ustanovením § 4 písm. f) a § 11 ods. 2, písm. h) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z., o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, podľa § 21 až 28 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 6 ods. 2 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov, zákona NR SR č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty v znení neskorších predpisov
vydáva
dodatok č. 2 k zriaďovacej listine Vlastivedného múzea v Nových Zámkoch č. 164/2003 zo dňa 21. 10. 2003, naposledy zmenenej dodatkom č. 1 zo dňa 27. 12. 2004
Dodatkom č. 2 sa zriaďovacia listina Vlastivedného múzea v Nových Zámkoch č. 164/2003 zo dňa 21. 10. 2003 sa mení a dopĺňa nasledovne:

 1. na strane 1 ako i v ďalšom znení zriaďovacej listiny sa mení názov organizácie na: „Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch"
  „Thain János Múzeum Érsekújvár"
 2. v bode 5. sa dopĺňa nový odsek, ktorý znie: „Súčasťou Vlastivedného múzea v Nových Zámkoch je vysunutá národopisná expozícia v ľudovom dome a archeologická expozícia v bývalej budove Obecného úradu vo Svodíne č. 1111".

Ostatné body zriaďovacej listiny Vlastivedného múzea v Nových Zámkoch č. 164/2003 zo dňa 21. 10. 2003 zostávajú nezmenené.
Tento dodatok č. 2 je súčasťou zriaďovacej listiny Vlastivedného múzea v Nových Zámkoch č. 164/2003 zo dňa 21. 10. 2003.
Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa 1. júla 2005.
Tento dodatok č. 2 k zriaďovacej listine Vlastivedného múzea v Nových Zámkoch, Pribinova ul. č. 6, č. 164/2003 zo dňa 21. 10. 2003 bol prerokovaný na 48. zasadnutí Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja dňa 12. 6. 2005 a schválený uznesením č. 166/2005.
V Nitre dňa 17. 6. 2005

Doc. Ing. Milan Belica,
predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja

 

Tento web používa známe „koláčiky“ (súbory cookies).
Ak chcete vedieť viac o týchto nenápadných „koláčikoch“, kliknite pre viac informácií.


Áno, rozumiem